História 8. zboru Veľká Medvedica Bošany v skratke...

website templates

Začiatky skautingu v Bošanoch siahajú do štyridsiatych rokov minulého storočia, a to keď pri r.k. fare bol založený oddiel katolíckych skautov. Jeho prvým vodcom bol kaplán Drozd a po ňom kaplán Jozef Vráblec. Členmi tohto oddielu boli napr.: Ján Korec a Klement Fábik, neskorší jezuiti. Mnoho nám s tej doby nezostalo. Iba zopár fotiek a spomienky kardinála Jána Chrizostóma Korca, v jeho knihách. Nezachovala sa ani zástava, ktorú venovala skautom vodkyňa M. Modoryová dňa 1.9.1935, kedy bol v Bošanoch Deň katolíckych skautov. 

Po 2. sv. vojne „ Odchovanci bývalého Katolíckeho skautingu“ teraz zgrupovaní vo sväze skautov-junákov sa usilujú vyvýjať činnosť, len niet pre nich dostatočného miesta. Najnovšie si vlastnými silami „adoptovali“ miestnosť na dvore farskom, kde mienia novou vehemenciou v započatej práci pokračovať“. Takto sa píše v Pamätníku farnosti bošianskej, ktorý vyšiel na Nový rok 1948. Potom vo februári prišiel komunistický puč. Skauti boli rozohnaní, všetok majetok zhabaný, napr. aj filmová premietačka. Skauting v Bošanoch prestal fungovať. 

Aj z tohto povojnového obdobia nemáme veľa skautských artefaktov. Zostala len pečiatka.

1.oddielu skautov, domovenka a gombíky z košele, píšťalka a odznáčiky, veci ktoré opatroval brat Koloman Mišuta. No a zopár fotiek. Jediným žijúcim skautom tohto obdobia, zdá sa, že je Jozef Kňaze. 

Až prišiel deň 10.5.1991. V skautskej kronike sa píše: 

V tento deň sa začína písať nová história Slovenského skautingu v Bošanoch. Dvaja nadšenci tohto hnutia Mary a Johny so 45 chlapcami a dievčatami Základnej školy sa stretli na prvej schôdzke Radcovského kurzu. Zahájenia sa zúčastnili: brat Lovrant – okresný vodca, brat Roszler – zástupca okr. vodcu skautov, brat Hallon – tajomník okr., zborový vodca. 

Celá schôdzka sa niesla v znamení oboznámenia sa s históriou skautingu a jeho základ. princípmi. Jadro účastníkov tvoria chlapci a dievčatá z turistického krúžku, kde na vychádzkach v prírode s mottom: „Bože ochraňuj turistov“, začala sa rodiť myšlienka založiť skauting i v našej obci. Jej realizácia sa začína napĺňať práve dnešným dňom. Tak nám pomáhaj Boh! 

Začala nováčikovská príprava. Súbežne prebiehal radcovský kurz, ktorý viedol brat Ľudovít Hallon z Topoľčian. Stretávali sme sa v ZŠ v Bošanoch. Po absolvovaní Radcovského kurzu bol pri neskororománskom kostolíku v Sádku dňa 8.9.1991 skautský sľub. Sľub bol počas sv. omše ktorú slúžil bošiansky pán farár Štefan Vallo. 

Potom sa pekne rozbehla skautská činnosť oddielu dievčat, pod vedením sestry Mary a oddielu chlapcov, pod vedením brata Johnyho. 

Naša prvá klubovňa bola v byte domovníka v Z-OÚ Koželuh pri cintoríne. V r.1991 sme postupne začali s aktivitami a akciami, ktoré sa v našej ďalšej činnosti stali stabilnými a jedinečnými pre náš zbor. 

Dňa 22.12.1991 traja naši bratia boli napr. odpáliť Betlehemské svetlo v Trenčíne pri rýchliku, a od tejto doby ho každý rok roznášame v Bošanoch i po okolí. V ostatnej dobe vždy na Štedrý deň. Od r.1992 sme začali strážiť Boží hrob, na Bielu sobotu. Druhý skautský sľub bol dňa 25.4.1992. Tiež v Sádku. Bol točený STV a boli sme aj v Dobrej zvesti, relácií ktorá dobre spropagovala skauting. 

No a história našich letných skautských táborov začala prvým z nich, ktorý sa konal v dňoch 24.7.-2.8.1992. Bolo to v Krnči, Horňanoch a nazvali sme ho „Pod sekvojou“. LST trvajú nepretržite dodnes, ako celo zborové. V tomto roku tiež začali oslavy Dňa sesterstva, sv. Juraja, Mikulášske akcie... 

V dňoch 24. a 25.4.1993 bola obnovená tradícia bývalých „Župných dní skautov“, a to ako Okresné skautské dni. Táto tradícia trvá dodnes, teraz už ako Oblastné skautské dni pri Jurkovi, vždy na hody v Nitrianskej Blatnici, za hojnej účastí skautov. 

Už z tohto obdobia máme veľa skautských rituálov a aktivít. Napr.: Pasovanie za rytiera, Pasovania za rovera, skautský sľub, skautský krst, otvárací oheň v LST, Gilwelský uhlík, budovanie meditačných kútikov, či zhotovenie komôrky našich skutkov v LST, lovenie bobríkov do špeciálnej nášivky nášho zboru... . Po rozhodnutí o udeľovaní Právnej subjektivity, bolo dňa 23.2.1999 nášmu skautskému zboru pridelené číslo 8. Dňa 12.2.2000 bola nášmu zboru udelená Právna subjektivita. Zbor od tejto doby nesie názov : Slovenský skauting, 8.zbor Veľká Medvedica Bošany. 

Istý čas fungovali pod našim zborom aj pridružené oddiely v Klátovej Novej Vsi, v Slatine nad Bebravou a v Nitrianskej Blatnici. Pri príležitosti osláv 10. výročia obnovenia skautingu v našej obci sme slávnostne vysvätili našu novú zborovú zástavu, ktorú vlastnoručne vyšila sestra Mary. V súčasnosti máme skautské klubovne na ulici M. R. Štefánika 189, v budove bývalej Baťovej školy práce /nad zdravotným strediskom/. V dlhodobom prenájme sme mali aj dve táboriská v pohorí Tribeč. Lúku v lokalite Vyšné lúky, pri Hradskom potoku a v súčasnosti už iba Tatíkovu lúku pod Hôrkou, pri potoku Vyčoma. 

Náš zbor postupne viedli títo vodcovia: najprv br. Pavel Škvarenina – Johny, nositeľ najvyššieho skautského vyznamenania Rád Strieborného vlka, a to od založenia oddielu a neskôr zboru až do roku 1996. Potom bola zborovou vodkyňou sestra Mária Škvareninová – Mary, nositeľka vyznamenania Služba skautingu a od r. 1999 je zborovým vodcom br. Roman Moravčík – Flash, nositeľ vyznamenania Služba skautingu. 

Pri vedení jednotlivých oddielov v našom zbore sa vystriedalo nemalo vodcov: Johny, Mary, Andy, Taťa, Andrea Peciarová, Charley, Betty, Cindy, Franky, Engi, Susan, Maja, Janka Kováčová, Zuzana Kováčová, Flash, Pirika Fruňová, Hrkálka, Zuzka Fabianová- Bezáková, Fuka, Rapotačka, Pipi, Linda Zemanová- Jamrišková, Barborka Beková, Eduard Kollár, Eliška Gálisová, a ďalší nespočetný rad zástupcov vodcov, radcov a pod radcov. 

Zaspomínal Johny